brown%252520cross%252520on%252520mountain_edited_edited_edited.jpg

Hội Thánh Tin Lành Sacramento

Kính mời quý con cái Chúa cùng đến trong sự thờ phượng Chúa Nhật @ 10 am

 
 
Assembly Hall

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 46 sẽ được tổ chức vào ngày 2-5 tháng 7 năm 2021 tại Houston, Texas. Địa chỉ hội đồng:  12400 Greenspoint Drive. Houston, Texas 77060, USA

Devotion

​Tĩnh Nguyện

Evangelical Radio

Phát Thanh Tin Lành

Bible Reading

Đọc Kinh Thánh

Offering

Dâng Hiến

 
 
 

​Giới Thiệu

​Các sinh hoạt trong Hội Thánh

 

​Liên Lạc

P.O. Box 580571, Elk Grove, CA 95758

7497 Persimmon Avenue, Sacramento, CA 95823

(916) 267-7639

Thanks for submitting!