top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tĩnh Nguyện

Updated: Apr 9, 2022

Các giờ tĩnh nguyện trong tuần

  • Thứ Ba, Thứ Tư & Thứ Năm lúc 6:00 AM

  • Thứ Bảy lúc 7:00 AM

Học Kinh Thánh

  • Tối Thứ Năm lúc 7:30 PM

Zoom Info:

  1. Gọi số (669)900-6833.

  2. Sau khi máy nói xong thì bấm: 919718339#

  3. Sau khi máy nói xong thì bấm: #

  4. Sau khi Máy nói xong thì bấm: 2020#

306 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page