• HTTL Sacramento

Tĩnh Nguyện

Các giờ tĩnh nguyện trong tuần

  • Thứ Ba & Thứ Năm lúc 5:30 AM

  • Thứ Bảy lúc 9:00 AM

Học Kinh Thánh

  • Tối Thứ Năm lúc 7:30 PM

Zoom Info:

  1. Gọi số (669)900-6833.

  2. Sau khi máy nói xong thì bấm: 919718339#

  3. Sau khi máy nói xong thì bấm: #

181 views0 comments

Recent Posts

See All