top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Yêu Thương


Thiên Chúa đã yêu và Thiên Chúa đã ban cho nhưng con người phải tin, phải tiếp nhận thì món quà của Thiên Chúa mới có giá trị. Giá trị đó là sự sống đời đời. Sự sống đời đời không những là sự sống hạnh phúc trong cõi vĩnh hằng nhưng cũng là một đời sống có ý nghĩa ngay trong hiện tại. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết mình sống để làm gì và chết rồi sẽ đi về đâu. Con người tội lỗi, sẽ bị trầm luân hư mất. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu phải giáng trần chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. Chúa Giê-xu là món quà Thiên Chúa ban cho con người để cứu chuộc con người nhưng con người phải tiếp nhận thì món quà đó mới có ý nghĩa. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Yêu Thương

Minh Nguyên: Quà Giáng Sinh

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page