top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Yêu Thương


Điều Răn Thứ Sáu dạy: “Ngươi chớ giết người!” Giết người là hủy hoại sự sống Chúa cho. Giết người là không tôn trọng sự sống, là vi phạm giá trị thiêng liêng của sự sống. Giết người không nhất thiết bắng gươm dao hay súng đạn nhưng thái độ ganh ghét và lời nói xúc phạm cũng đủ bị kể là giết người! Vì vậy, để thật sự vâng giữ Điều Răn Thứ Sáu chúng ta chỉ cần yêu thương. Yêu người như chính bản thân. Yêu người như Chúa đã yêu ta, chịu chết để chuộc tội cho chúng ta. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Yêu Thương

Minh Nguyên: Quan Hệ Với Gia Đình Hai Bên (Bài 5)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page