top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Xin Chúa Mở Mắt Con


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:17-24

17 Xin Chúa ban ơn lành cho tôi-tớ Chúa, để tôi được sống;

Thì tôi sẽ giữ lời của Chúa.

18 Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy

Sự lạ-lùng trong luật-pháp của Chúa.

19 Tôi là người khách lạ trên đất,

Xin chớ giấu tôi các điều-răn Chúa.

20 Linh-hồn tôi hao-mòn vì mong-ước

Các mạng-lịnh Chúa luôn luôn.

21 Chúa quở-trách kẻ kiêu-ngạo,

Là kẻ đáng rủa-sả, hay lầm-lạc các điều-răn Chúa.

22 Xin lăn khỏi tôi sự sỉ-nhục và sự khinh-dể;

Vì tôi gìn-giữ các chứng-cớ của Chúa,

23 Vua-chúa cũng ngồi nghị-luận nghịch tôi;

Song tôi-tớ Chúa suy-gẫm luật-lệ Chúa.

24 Các chứng-cớ Chúa là sự hỉ-lạc tôi,

Tức là những mưu-sĩ tôi.


Câu Gốc: Thi Thiên 119:18

18 Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy

Sự lạ-lùng trong luật-pháp của Chúa.


46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page