top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Xây Dựng Lòng Biết Ơn


Kinh Thánh & Câu Gốc: 1 Têsalônica 5:16-18

16 Hãy vui-mừng mãi mãi,

17 cầu-nguyện không thôi,

18 phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý-muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ đối với anh em là như vậy.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page