top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tuyên Ngôn Và Hứa Nguyện


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:57-64

57 Đức Giê-hô-va là phần của tôi:

Tôi đã nói sẽ gìn-giữ lời Chúa.

58 Tôi đã hết lòng cầu-khẩn ơn Chúa.

Xin hãy thương-xót tôi tùy lời của Chúa.

59 Tôi tư-tưởng về đường-lối tôi,

Bèn trở bước tôi về chứng-cớ Chúa.

60 Tôi lật-đật, không chậm-trễ,

Mà gìn-giữ các điều-răn Chúa.

61 Dây kẻ ác đã vương-vấn tôi;

Nhưng tôi không quên luật-pháp Chúa.

62 Nhân vì các mạng-lịnh công-bình của Chúa,

Tôi sẽ thức-dậy giữa đêm đặng cảm-tạ Chúa.

63 Tôi là bạn-hữu của mọi người kính-sợ Chúa,

Và của mọi kẻ giữ theo các giềng-mối Chúa.

64 Hỡi Đức Giê-hô-va, đất được đầy-dẫy sự nhân-từ Ngài;

Xin hãy dạy tôi các luật-lệ Ngài.

Câu Gốc: Thi Thiên 119:57

Đức Giê-hô-va là phần của tôi:

Tôi đã nói sẽ gìn-giữ lời Chúa.


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page