top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Trang Bị Của Người Tin Chúa

Phần 1:

Phần 2:


Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-17


10. Vả lại, anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài.

11. Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ.

12. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.

13. Vậy nên, hãy lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn-nạn, anh em có thể cự-địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững-vàng.

14. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công-bình,

15. dùng sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm giày-dép.

16. Lại phải lấy thêm đức-tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.

17. Cũng hãy lấy sự cứu-chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh-Linh, là lời Đức Chúa Trời.


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page