top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Trời Mới Đất Mới


Sẽ đến một ngày, địa cầu nầy sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn nhường chỗ cho trời mới, đất mới là nơi công chính ngự trị. Quý vị và tôi sống trên hành tinh sẽ bị tiêu hủy nầy nhưng chúng ta vẫn có hy vọng về một thế giới mới khi chúng ta đặt trọn niềm tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã giáng trần chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, Đấng sẽ tái tạo thế giới nầy cho con cái của Chúa, những người đặt đức tin trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và Đấng cứu rỗi nhân loại. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Trời Mới Đất Mới

Minh Nguyên: Thay Đổi Nguy Hiểm Trong Xã Hội Ngày Nay

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page