top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tin Mừng Cho Nhân Loại


Ðêm giáng sinh đầu tiên, thiên thần đã loan báo hai điều, họ bảo những người chăn chiên đừng sợ và đây là tin vui cho họ và cho toàn nhân loại: Ðấng Cứu Thế đã ra đời. Nói đến Ðấng Cứu Thế là nói đến nhu cầu cứu rỗi. Con người cần được cứu ra khỏi điều gì? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tin Mừng Cho Nhân Loại

Minh Nguyên: Quà Giáng Sinh Cho Cha.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page