top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tin Lành Bình An


Kinh Thánh: Luca 2:8-14

8Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh-giữ bầy chiên.

9Một thiên-sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh-hiển của Chúa chói-lòa xung-quanh, họ rất sợ-hãi.

10Thiên-sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui-mừng lớn cho muôn dân;

11ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa.

12Nầy là dấu cho các ngươi nhìn-nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.

13Bỗng-chúc có muôn-vàn thiên-binh với thiên-sứ đó ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng:

14Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,

Bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!


Câu Gốc: 2 Têsalônica 3:16

Nguyền xin chính Chúa bình-an ban sự bình-an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page