top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thi Thiên 8

Updated: Jun 5, 2020Câu gốc: Giăng 15:8


Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, đó là các ngươi kết nhiều quả,

và trở thành những môn đồ của Ta.


#Psalm #Sermon

32 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page