top of page
  • HTTL Sacramento

Thi Kinh Thánh Giáng Sinh - 2021

1. Từ 18-65 tuổi: Ma-thi-ơ 6:1-34

2. Trên 65 tuổi: Ma-thi-ơ 6:19-34

3. Từ 13-17 tuổi: Ma-thi-ơ 6:1-23

4. Từ 10-12 tuổi: Ma-thi-ơ 6:1-18

5. Từ 7-9 tuổi: Ma-thi-ơ 6:1-15

6. Từ 5-6 tuổi: Ma-thi-ơ 6: 5-15

7. Từ 3-4 tuổi: Ma-thi-ơ 6:19-23


50 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page