top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thiên Chức Của Cha Mẹ


Kinh Thánh: Thi Thiên 127:3

3 Kìa, con-cái là cơ-nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra;

Bông-trái của tử-cung là phần thưởng.


Thi Thiên 128:1-4

1 Phước cho người nào kính-sợ Đức Giê-hô-va,

Đi trong đường-lối Ngài!

2 Vì ngươi sẽ hưởng công-việc của tay mình,

Được phước, may-mắn.

3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi

Sẽ như cây nho thạnh-mậu;

Con-cái ngươi ở chung-quanh bàn ngươi

Khác nào những chồi ô-li-ve.

4 Kìa, người nào kính-sợ Đức Giê-hô-va

Sẽ được phước là như vậy.


Câu Gốc: Êphêsô 6:4

Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con-cái mình giận-dữ, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên-bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó.



30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page