top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Theo Sự Nhơn Từ Chúa


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:121-128

121 Tôi đã làm điều ngay-thẳng và công-bình;

Chớ phó tôi cho kẻ hà hiếp tôi.

122 Xin Chúa làm Đấng bảo-lãnh cho kẻ tôi-tớ Chúa được phước;

Chớ để kẻ kiêu-ngạo hà-hiếp tôi.

123 Mắt tôi hao-mòn vì mong-ước sự cứu-rỗi.

Và lời công-bình của Chúa.

124 Xin hãy đãi kẻ tôi-tớ Chúa theo sự nhân-từ Chúa,

Và dạy tôi các luật-lệ Chúa.

125 Tôi là kẻ tôi-tớ Chúa; xin hãy ban cho tôi sự thông-sáng,

Để tôi hiểu-biết các chứng-cớ của Chúa.

126 Phải thì cho Đức Giê-hô-va làm,

Vì loài người đã phế luật-pháp Ngài.

127 Nhân đó tôi yêu-mến điều-răn Chúa

Hơn vàng, thậm-chí hơn vàng ròng.

128 Vì vậy, tôi xem các giềng-mối Chúa về muôn vật là phải;

Tôi ghét mọi đường giả-dối.


Câu Gốc: Thi Thiên 119:124-125

124 Xin hãy đãi kẻ tôi-tớ Chúa theo sự nhân-từ Chúa,

Và dạy tôi các luật-lệ Chúa.

125 Tôi là kẻ tôi-tớ Chúa; xin hãy ban cho tôi sự thông-sáng,

Để tôi hiểu-biết các chứng-cớ của Chúa.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page