top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thời Điểm

Updated: Feb 14, 2022


Dịch bệnh kéo dài hai năm qua cho đến chừng nào mới chấm dứt, chúng ta không biết. Điều chúng ta biết là đến đúng thời điểm của Thiên Chúa, nó sẽ chấm dứt. Và chúng ta ghi nhớ điều nầy: “Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó.” Mọi việc chỉ tốt đẹp trong thời điểm của Thiên Chúa. Chính trong thời điểm nầy mà chúng ta có thì giờ suy nghĩ về đời sống, về thân phận con người, về quyền uy của Thiên Chúa và tính cách quan trọng của niềm tin trong đời sống. Đây là lúc cho chúng ta suy nghĩ đến những giá trị tâm linh, nếu không, đời sống sẽ không còn gì ý nghĩa! Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thời Điểm

Minh Nguyên: Đầu Tư Điều Gì Trong Năm Mới.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page