top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nhóm Thờ Phượng Qua Live Stream

Updated: Sep 19, 2020

Theo thông báo mới của Tiểu Bang California, các Hội Thánh sẽ phải tạm ngưng việc nhóm lại tại thánh đường bắt đầu từ Chúa Nhật 07/19/2020. Tuy nhiên, giờ thờ phượng Chúa vẫn sẽ tiếp tục qua live stream vào mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10AM hàng tuần. Kính mời quý con cái Chúa cùng giữ sự nhóm lại và thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh.Zoom Info:

  1. Dial (669)900-6833.

  2. After the prompt, enter meeting ID: 919718339#

  3. After the prompt, enter : #

21 views0 comments

Comments


bottom of page