top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thư Thứ Nhất Của Sứ Đồ Phi-E-Rơ - Đá Sống


Kinh Thánh: 1Phierơ 2:4-8

4 Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời,

5 và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng-liêng, làm chức tế-lễ thánh, đặng dâng của tế-lễ thiêng-liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.

6 Vì trong Kinh-thánh có chép rằng:

Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn-lựa và quí-báu;

Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu-hổ.

7 Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì

Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà,

là Đá gây cho vấp-váp, là đá lớn làm cho sa-ngã;

8 họ bị vấp đá đó, vì không vâng-phục Đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.


Câu Gốc: 1Phierơ 2:5

Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng-liêng, làm chức tế-lễ thánh, đặng dâng của tế-lễ thiêng-liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời.


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page