top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thơ Gởi Cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ

Phần 1


Phần 2


Kinh Thánh: Khải Huyền 2:18-28


18. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên-sứ của Hội-thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng:

19. Ta biết công-việc ngươi, lòng thương-yêu ngươi, đức-tin ngươi, sự hầu việc trung-tín ngươi, lòng nhịn-nhục ngươi, và công-việc sau-rốt ngươi còn nhiều hơn công-việc ban đầu nữa.

20. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên-tri, dạy-dỗ và phỉnh-phờ tôi-tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà-dâm, và ăn thịt cúng thần-tượng.

21. Ta đã cho nó thì-giờ để ăn-năn, mà nó chẳng muốn ăn-năn điều tà-dâm nó!

22. Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà-dâm với nó, mà không ăn-năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai-nạn lớn.

23. Ta sẽ đánh chết con-cái nó; và mọi Hội-thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công-việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại.

24. Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu-hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác.

25. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến.

26. Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước:

27. Kẻ đó sẽ cai-trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai-trị đó nơi Cha ta.

28. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page