top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thơ Gởi Cho Hội Thánh Si-miệc-nơ

Updated: Aug 24, 2020

Phần 1


Phần 2


Kinh Thánh: Khải Huyền 2:8-11


8. Hãy viết cho thiên-sứ của Hội-Thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại:

9. Ta biết sự khốn-khó nghèo-khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm-pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan.

10. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma-quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử-thách; các ngươi sẽ bị hoạn-nạn trong mười ngày. Khá giữ trung-tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều-thiên của sự sống.

11. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.


HT 02_THU GOI HT SIMIECNO_OUTLINE
.pdf
Download PDF • 103KB
14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page