top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thơ Gởi Cho Hội Thánh Sạt-đe

Phần 1


Phần 2


Kinh Thánh: Khải Huyền 3:1-6


1. Ngươi cũng hãy viết cho thiên-sứ của Hội-thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao: Ta biết công-việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết.

2. Hãy tỉnh-thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công-việc của ngươi là trọn-vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta.

3. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn-năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh-thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình-lình.

4. Nhưng, ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô-uế áo-xống mình: Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy.

5. Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên-sứ Ngài.

6. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh!


#Revelation #Sermon

10 views0 comments
bottom of page