top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thơ Gởi Cho Hội Thánh Phi-la-đen-phiKinh Thánh: Khải Huyền 3:7-13


7. Ngươi cũng hãy viết cho thiên-sứ của Hội-thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân-thật, là Đấng có chìa-khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được:

8. Ta biết công-việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng-lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta.

9. Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi.

10. Vì ngươi đã giữ lời nhịn-nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử-thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế-gian, đặng thử những người ở trên đất.

11. Ta đến mau-kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều-thiên của ngươi.

12. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết lên trên người.

13. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh!


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page