top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thơ Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê

Phần 1


Phần 2


Kinh Thánh: Khải Huyền 3:14-22


14. Ngươi cũng hãy viết cho thiên-sứ của Hội-thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành-tín chân-thật, Đấng làm đầu cội-rễ cuộc sáng-thế của Đức Chúa Trời:

15. Ta biết công-việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!

16. Vậy, vì ngươi hâm-hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.

17. Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu-có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ-sở, khốn-khó, nghèo-ngặt, đui-mù, và lõa-lồ.

18. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu-có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu-hổ về sự trần-truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được.

19. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở-trách sửa-phạt; vậy hãy có lòng sốt-sắng, và ăn-năn đi.

20. Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.

21. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài.

22. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh!


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page