top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thơ Gởi Cho Hội Thánh Bẹt-găm

Updated: Aug 24, 2020

Phần 1


Phần 2


Kinh Thánh: Khải Huyền 2:12-17


12. Cũng hãy viết cho thiên-sứ của hội-thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi:

13. Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung-thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở.

14. Nhưng ta có điều quở-trách ngươi: Vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn-trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần-tượng và rủ-ren làm điều dâm-loạn.

15. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Ni-cô-la.

16. Vậy, hãy ăn-năn đi, bằng chẳng, ta sẽ đến mau-kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao-chiến cùng chúng nó.

17. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội-thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đương giấu-kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.


HT 03_THU GOI HT BETGAM_P1_OUTLINE
.pdf
Download PDF • 97KB
HT 03_THU GOI HT BETGAM_P2_OUTLINE
.pdf
Download PDF • 85KB
9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page