top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thơ Gởi Cho Hội Thánh Ê-phê-sô

Updated: Aug 24, 2020Kinh Thánh: Khải Huyền 2:1-7


1. Hãy viết cho thiên-sứ của Hội-thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân-đèn vàng:

2. Ta biết công-việc ngươi, sự khó-nhọc ngươi, sự nhịn-nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ-đồ mà không phải là sứ-đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả-dối.

3. Ngươi hay nhịn-nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt-nhọc chút nào.

4. Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính-mến ban đầu.

5. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa-sút từ đâu, hãy ăn-năn và làm lại những công-việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn-năn thì ta sẽ cất chân-đèn của ngươi khỏi chỗ nó.

6. Song ngươi có điều nầy khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Ni-cô-la, mà ta, ta cũng ghét nữa.

7. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh-Linh phán cùng các Hội-thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.


HT 01_THU GOI HT EPHESO_OUTLINE
.pdf
Download PDF • 117KB
26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page