top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thông Công Phước Hạnh


Kinh Thánh: I Phierơ 3:8-12

8 Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương-xót và tình yêu anh em, có lòng nhân-từ và đức khiêm-nhường.

9 Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa-sả trả rủa-sả; trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.

10 Vả, Ai muốn yêu sự sống Và thấy ngày tốt-lành, Thì phải giữ-gìn miệng lưỡi, Đừng nói điều ác và lời gian-giảo;

11 Phải lánh điều dữ, làm điều lành, Tìm sự hòa-bình mà đuổi theo,

12 Vì mắt của Chúa đoái-trông người công-bình, Tai Ngài lắng nghe lời cầu-nguyện người, Nhưng mặt Chúa sấp lại nghịch với kẻ làm ác.

 

Câu Gốc: I Phierơ 3:8-9

8 Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương-xót và tình yêu anh em, có lòng nhân-từ và đức khiêm-nhường.

9 Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa-sả trả rủa-sả; trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page