top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tháng Cảm Tạ


Trong năm Bạn thích tháng nào tôi không biết nhưng tôi vẫn thích tháng 11 không gì khác hơn vì đây là tháng cảm tạ. Không phải chỉ mỗi năm một lần nhưng thật sự trong tháng nầy tôi được nhắc nhở về chính mình và chỗ đứng của mình trong vũ trụ. Tôi là tạo vật của Thiên Chúa nhưng tôi cũng là con của Ngài. Tôi là con người tội lỗi nhưng đã được Ngài cứu chuộc, tôi sẽ không làm gì khác hơn là sống với lòng biết ơn và ca ngợi ân sủng Chúa dành cho tôi. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tháng Cảm Tạ

Minh Nguyên: Hãy Tạ Ơn Thiên Chúa

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page