top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tay Chúa Nắm Tôi


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:73-80

73 Bàn tay Chúa đã làm tôi và nắn hình tôi;

Xin hãy ban cho tôi trí hiểu, để tôi học điều-răn Chúa.

74 Những người kính-sợ Chúa thấy tôi sẽ vui-vẻ;

Vì tôi trông-cậy lời của Chúa.

75 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét-đoán của Ngài là công-bình,

Và ấy là bởi sự thành-tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ-nạn.

76 Chúa ơi, nguyện sự nhân-từ Chúa an-ủi tôi,

Y như Chúa đã phán cùng kẻ tôi-tớ Chúa.

77 Nguyện sự thương-xót Chúa đến cùng tôi, để tôi được sống;

Vì luật-pháp Chúa là điều tôi ưa-thích.

78 Nguyện kẻ kiêu-ngạo bị hổ-thẹn, vì chúng nó dùng sự giả-dối mà đánh-đổ tôi;

Song tôi sẽ suy-gẫm các giềng-mối Chúa.

79 Nguyện những kẻ kính-sợ Chúa

Trở lại cùng tôi, thì họ sẽ biết chứng-cớ của Chúa.

80 Nguyện lòng tôi được trọn-vẹn trong các luật-lệ Chúa,

Hầu cho tôi không bị hổ-thẹn.


Câu Gốc: Hêbơrơ 4:16

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn-phước, hầu cho được thương-xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì-giờ có cần-dùng.21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page