top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tạ Ơn Chúa Giê-Su, Đấng Chữa Lành


Kinh Thánh: Mathiơ 9:35

Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng tin-lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật-bịnh.#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

21 views0 comments
bottom of page