top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tạ Ơn Chúa


Kinh Thánh: Thi Thiên 100

1 Hỡi cả trái đất,

Hãy cất tiếng reo-mừng cho Đức Giê-hô-va!

2 Khá hầu-việc Đức Giê-hô-va cách vui-mừng,

Hãy hát-xướng mà đến trước mặt Ngài.

3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.

Chính Ngài đã dựng-nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài;

Chúng tôi là dân-sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.

4 Hãy cảm-tạ mà vào các cửa Ngài,

Hãy ngợi-khen mà vào hành-lang Ngài,

Khá cảm-tạ Ngài, chúc-tụng danh của Ngài.

5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân-từ Ngài hằng có mãi mãi,

Và sự thành-tín Ngài còn đến đời đời.


38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page