top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tường Trình Về Truyền Giáo (MS Đặng Chính)


Kinh Thánh: Luca 12:41-48

41 Phi-e-rơ bèn thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, thí-dụ nầy Chúa phán cho chúng tôi, hay là cũng cho mọi người?

42 Chúa đáp rằng: Ai là người quản-gia ngay-thật khôn-ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp-tiện, phát lương-phạn cho họ?

43 Phước cho đầy-tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy!

44 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản-lý cả gia-tài mình.

45 Nhưng nếu đầy-tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến; rồi cứ đánh-đập đầy-tớ trai và gái, ăn uống say-sưa,

46 thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè, và giờ nó không biết; lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số-phận với kẻ bất-trung.

47 Đầy-tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa-soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều.

48 Song đầy-tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page