top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tôn Thờ Thiên Chúa


Thiên Chúa là chân thần duy nhất cho chúng ta tôn thờ. Thiên Chúa là chân thần duy nhất vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, tạo dựng muôn vật mọi loài, chúng ta gọi là Ông Trời. Thiên Chúa chẳng những tạo dựng muôn vật mọi loài, Ngài ban cho chúng ta sự sống. Thiên Chúa là nguồn gốc của chúng ta. Cây có cội, nước có nguồn, tôn thờ Thiên Chúa là cội nguồn là bổn phận đương nhiên của con người. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tôn Thờ Thiên Chúa

Minh Nguyên: Sống Trong Đại Dịch

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page