• HTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Tôi Tin Đức Chúa Trời Là Cha


Kinh Thánh: Ê-sai 44:6


6. CHÚA, Vua của I-sơ-ra-ên, Ðấng Cứu Chuộc nó, CHÚA các đạo quân, phán thế nầy: Ta là Ðấng Ðầu Tiên và là Ðấng Sau Cùng; Ngoài Ta chẳng có thần nào khác.



#ApostleCreed #Sermon

4 views0 comments

Recent Posts

See All
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church