• HTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Tôi Tin


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11:6


6. Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, vì ai đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Ðấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.#ApostleCreed #Sermon

16 views0 comments
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church