top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Tôi Tin


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11:6


6. Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, vì ai đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Ðấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.#ApostleCreed #Sermon

31 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page