top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Sự Chuộc TộiKinh Thánh: Ê-sai 53:7-12

Câu gốc: Ga-la-ti 3:13-14


7. Người đã bị bức hiếp và hành hạ đau đớn, Nhưng Người chẳng hề mở miệng than van. Như chiên con bị đưa đi làm thịt, Như con chiên im lặng trước mặt thợ hớt lông, Người chẳng hề mở miệng.

8. Sau khi bị xét xử một cách bức hiếp và bất công, Người đã bị đem đi hành quyết. Ai biết được dòng dõi của Người rồi đây sẽ ra sao, Vì Người đã bị dứt bỏ khỏi đất của người sống, Và đã bị đánh đập vì sự vi phạm của dân tôi?

9. Người đã bị sắp đặt để chết chung với những kẻ gian ác, Nhưng lúc đem chôn, Người lại được chôn trong mộ của người giàu, Mặc dù Người chẳng làm điều gì hung bạo, Và miệng Người chẳng hề nói một lời dối trá nào.

10. Dầu vậy CHÚA đã vui lòng để cho Người chịu tan da nát thịt; Ngài đã để cho Người mang lấy đau đớn sầu khổ, Hầu sau khi Người đã dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội, Người sẽ thấy được dòng dõi của mình, và đời Người sẽ dài ra. Nhờ tay Người, thánh ý của Ðức Chúa Trời sẽ thành tựu.

11. Người sẽ nhìn lại nỗi thống khổ của linh hồn mình và lấy làm mãn nguyện. Nhờ những gì Người đã trải qua, Ðầy Tớ ngay lành của Ta sẽ làm cho nhiều người được xưng công chính, Vì Người sẽ gánh lấy tội của họ.

12. Vì thế Ta sẽ chia phần cho Người với những vĩ nhân; Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những anh hùng dũng mãnh, Bởi vì Người đã đổ mạng sống mình ra cho đến chết, Và đã bị liệt vào hàng tội phạm; Nhưng kỳ thật Người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người, Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page