top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Hội Thánh

Updated: Nov 21, 2020


Kinh Thánh: Êphêsô 4:1-6


1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn-ở một cách xứng-đáng với chức-phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm-nhường đến điều, mềm-mại đến điều, phải nhịn-nhục, lấy lòng thương-yêu mà chìu nhau, 3 dùng dây hòa-bình mà giữ-gìn sự hiệp một của Thánh-Linh. 4 Chỉ có một thân-thể, một Thánh-Linh, như anh em bởi chức-phận mình đã được gọi đến một sự trông-cậy mà thôi; 5 chỉ có một Chúa, một đức-tin, một phép báp-têm; 6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.83 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page