top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Chịu KhổKinh Thánh: Mác 8:31-38

Câu gốc: Ê-sai 53:5-6


31. Bấy giờ Ngài bắt đầu dạy họ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, sẽ bị các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật sẽ loại trừ, và sẽ bị giết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại.

32. Ngài nói những điều ấy cách công khai, nhưng Phi-rơ đem Ngài riêng ra và bắt đầu trách Ngài.

33. Ngài quay lại, thấy các môn đồ, và quở Phi-rơ, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta! Vì ngươi không để tâm trí đến việc của Ðức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”

34. Ngài gọi đám đông và các môn đồ Ngài lại gần và nói với họ, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình, mà theo Ta.

35. Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất nó, nhưng ai mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Mừng sẽ cứu được nó.

36. Vì nếu người nào được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì?

37. Người ấy sẽ lấy chi để đổi linh hồn mình lại?

38. Vậy nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi nầy, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi Người ngự đến trong vinh hiển của Cha Người với các thiên sứ thánh.”19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page