top of page
  • HTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Chúa Jesus Christ - Con Đức Chúa Trời - Chúa Chúng TaKinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:1-3

Câu gốc: Ma-thi-ơ 16:16


1. Thời xưa Ðức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri nhiều lần và nhiều cách,

2. nhưng trong những ngày cuối cùng nầy Ngài phán với chúng ta qua Con Ngài, Ðấng Ngài lập làm Người Thừa Kế của mọi sự, và cũng qua Ðấng ấy Ngài đã dựng nên vũ trụ.

3. Ðức Chúa Con là phản ánh của vinh quang Ðức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Con duy trì muôn vật bằng lời quyền năng của Ngài. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Ðấng Tối Cao trong nơi chí cao.#ApostleCreed #Sermon

35 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page