top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Đấng Sáng Tạo Toàn Năng - Phần 1Kinh Thánh: Ê-sai 40:21-31

Câu gốc: Sáng Thế Ký 1:1


21. Các ngươi chưa biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho biết sao? Từ lúc lập nền trái đất các ngươi há chưa hiểu sao?

22. Ðấng ngự trên vòm trái đất, Nhìn xuống nhân gian như châu chấu cào cào; Ngài giăng bầu trời ra như giăng một tấm màn; Ngài căng chúng ra như người ta căng lều để ở.

23. Ngài biến những kẻ quyền thế ra hư không; Những kẻ cầm quyền xét đoán trên đất trở nên hư ảo.

24. Chúng vừa mới được trồng; Chúng vừa mới được gieo; Chúng vừa đâm rễ vào đất; Ngài thổi qua chúng một hơi, Chúng liền héo khô ngay, Và một cơn lốc đùa chúng đi như rơm rạ.

25. Ðấng Thánh phán hỏi: Các ngươi ví sánh Ta với ai? Các ngươi cho Ta bằng ai?

26. Hãy ngước mắt nhìn lên trời, Xem ai đã tạo nên những thiên thể ấy? Ai đã làm chúng hiện hữu vô số kể như vậy? Thế mà Ngài gọi chúng theo từng tên riêng. Nhờ quyền năng lớn lao của Ngài, Nhờ sức mạnh vô hạn của Ngài, Không một thiên thể nào bị bỏ sót.

27. Hỡi Gia-cốp, tại sao ngươi nói, Hỡi I-sơ-ra-ên, tại sao ngươi bảo: “Ðường lối của tôi đã bị che khuất khỏi mắt CHÚA, Công lý dành cho tôi Ðức Chúa Trời đã chẳng đoái hoài.”

28. Các ngươi chưa biết sao? Các ngươi chưa nghe sao? CHÚA là Ðức Chúa Trời đời đời, Ðấng Tạo Hóa của toàn cả địa cầu; Ngài không kiệt lực và không mệt mỏi; Trí tuệ Ngài thật khôn dò.

29. Ngài ban năng lực cho người kiệt lực; Ngài ban sức mạnh cho người kiệt sức.

30. Ngay cả những người trẻ tuổi cũng sẽ mệt mỏi và kiệt lực; Các thanh niên cũng sẽ ngã dài vì đuối sức;

31. Nhưng những ai trông cậy CHÚA sẽ được sức mới; Họ sẽ cất cánh bay cao như phượng hoàng; Họ sẽ chạy mà không mệt mỏi; Họ sẽ đi mà không kiệt lực.
26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page