top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tình Yêu Của Mẹ


Kinh Thánh & Câu Gốc: Êsai 49:15

Đàn-bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn-bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.


#Sermon #Matthew #SermonOnTheMount

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page