top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tình Yêu Đích ThựcKinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-13


7. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian-nan khốn-khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức-tin mình mà làm một cớ yên-ủi cho chúng tôi đó.

8. Vì hiện nay chúng tôi sống, là tại anh em đứng vững trong Chúa.

9. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui-vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi?

10. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài-xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em, và gia-thêm cho đức-tin anh em điều chi còn kém.

11. Nguyền xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, dẫn chúng tôi đến cùng anh em!

12. Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu-thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu-thương của chúng tôi đối với anh em vậy,

13. hầu cho lòng anh em được vững-vàng, và thánh-sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jêsus chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh-đồ Ngài!


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page