top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tám Lời Cầu Xin, Một Giải Pháp


Kinh Thánh: Thi Thiên 119:33-40

33Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ-dạy tôi con đường luật-lệ Chúa,

Thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối-cùng.

34Xin hãy ban cho tôi sự thông-sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật-pháp Chúa,

Ắt sẽ hết lòng gìn-giữ lấy.

35Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều-răn Chúa,

Vì tôi lấy làm vui-vẻ tại đó,

36Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng-cớ Chúa,

Chớ đừng hướng về sự tham-lam.

37Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư-không,

Làm tôi được sống trong các đường-lối Chúa.

38Xin Chúa làm ứng-nghiệm lời Chúa cho kẻ tôi-tớ Chúa,

Tức là kẻ kính-sợ Chúa.

39Xin hãy cất khỏi tôi sự sỉ-nhục mà tôi sợ-sệt;

Vì mạng-lịnh Chúa là tốt-lành.

40Kìa, tôi mong-ước các giềng-mối Chúa;

Xin hãy khiến tôi được sống trong sự công-bình Chúa.


Câu Gốc: Thi Thiên 119:33

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ-dạy tôi con đường luật-lệ Chúa,

Thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối-cùng.40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page