• HTTL Sacramento

Tái Thiết (Phần 2)Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:1-7

Câu gốc: Nê-hê-mi 7:4


Vả, thành thì rộng-rãi lớn-lao, còn dân-sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất.#Nehemiah #Sermon

 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church