top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tái Thiết (Phần 1)



Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:1-7

Câu gốc: Nê-hê-mi 7:4


Vả, thành thì rộng-rãi lớn-lao, còn dân-sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất.




30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page