top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tác Dụng Của Lời Chúa


Kinh Thánh: Thi thiên 119:105-112

105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường-lối tôi.

106 Tôi đã thề gìn-giữ mạng-lịnh công-bình của Chúa, và cũng đã làm theo sự thề ấy.

107 Đức Giê-hô-va ôi! tôi bị khổ-nạn quá đỗi; xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài.

108 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhậm lễ lạc-ý của miệng tôi, và dạy-dỗ tôi các mạng-lịnh Ngài.

109 Mạng-sống tôi hằng bị cơn nguy-hiểm, nhưng tôi không quên luật-pháp Chúa.

110 Những kẻ ác gài bẫy hại tôi; song tôi không lìa-bỏ giềng-mối Chúa.

111 Chứng-cớ Chúa là cơ-nghiệp tôi đến đời đời; vì ấy là sự mừng-rỡ của lòng tôi.

112 Tôi chuyên lòng làm theo luật-lệ Chúa luôn luôn, và cho đến cuối-cùng.


Câu Gốc: Thi thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường-lối tôi.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page