top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Suy Tư Đầu Năm


Nếu cuộc đời ngắn ngủi, đời sống giới hạn và mong manh và khổ đau, thì chúng ta phải sống như thế nào? Đây là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thánh Vịnh 90:12)

Biết sống hay sống khôn ngoan là phải biết đếm các ngày của mình. Chúng ta đếm những gì có giới hạn. Chúng ta cũng đếm những gì có giá trị. Đếm những ngày chúng ta sống tức là ý thức tính cách hữu hạn của đời sống và giá trị của cõi vĩnh hằng để rồi sống theo ý thức đó.


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Suy Tư Đầu Năm

Minh Nguyên: Mới Hay Cũ?

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page