top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sao Các Ngươi Sợ?


Kinh Thánh: Mathiơ 8:23-27

23 Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn-đồ theo Ngài.

24 Thình-lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền; nhưng Ngài đương ngủ.

25 Các môn-đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết!

26 Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức-tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên-lặng như tờ.

27 Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?


Câu Gốc: Mathiơ 8:26

Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức-tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên-lặng như tờ.


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page