top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sự Vinh Hiển - Công Vụ 1:1-11

Updated: Jun 5, 2020Câu gốc: Phi-líp 2:9-11


Chính vì thế Ðức Chúa Trời đã đưa Ngài lên rất cao,

Ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

Hầu khi nghe đến danh Ðức Chúa Jesus,

Mọi đầu gối trên trời, trên đất, và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống,

Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa,

Dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

APOSTLES CREED_11_SU VINH HIEN
.pdf
Download PDF • 264KB34 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page