top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sự Công Chính Ở Đâu?


Kinh Thánh: Thi-Thiên 119:137-144

137 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là công-bình,

Sự đoán-xét của Ngài là ngay-thẳng.

138 Chúa lấy sự công-bình, sự thành-tín,

Mà truyền ra chứng-cớ của Chúa.

139 Sự sốt-sắng tiêu-hao tôi,

Vì kẻ hà-hiếp tôi đã quên lời Chúa.

140 Lời Chúa rất là tinh-sạch,

Nên kẻ tôi-tớ Chúa yêu-mến lời ấy.

141 Tôi nhỏ hèn, bị khinh-dể,

Nhưng không quên các giềng-mối Chúa.

142 Sự công-bình Chúa là sự công-bình đời đời,

Luật-pháp Chúa là chân-thật.

143 Sự gian-truân và sự sầu-khổ áp hãm tôi;

Dầu vậy, các điều-răn Chúa là điều tôi ưa-thích.

144 Chứng-cớ Chúa là công-bình đời đời.

Xin hãy ban cho tôi sự thông-hiểu, thì tôi sẽ được sống.


Câu Gốc: Mathiơ 6:33

Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page