top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sự Bày Tỏ Mầu Nhiệm Của Đấng Christ


Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-2

Câu Gốc: Ê-phê-sô 1:1


1. Phao-lô, theo ý-muốn Đức Chúa Trời, làm sứ-đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ, gởi cho các thánh-đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung-tín trong Đức Chúa Jêsus-Christ:

2. nguyền xin ân-điển và sự bình-an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus-Christ!


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page